Onderzoek vragen

Op 17 mei 2021 hebben ambtenaren namens B&W Zaanstad een aantal vragen gesteld naar aanleiding van raadsbesluiten.

Deze vragen omvatten:

Aanleiding

Op 26 november 2020 is de motie vreemd ‘Onderzoek spoor onder de grond’ door de raad aangenomen, waarin gevraagd wordt een MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyse) verdiept spoor uit te voeren. Op 13 april 2021 is het agendainitiatief ‘Second opinion ‘alsnog verdiept spoor Guisweg’’ in de raad behandeld. Bij de behandeling van het agendainitiatief is besproken om e.e.a. mee te nemen in de MKBA verdiept spoor. Conform de motie wordt voorafgaand aan het opstarten van dit onderzoek de raad betrokken bij het opstellen van de onderzoeksvraag. In de week van 31 mei 2021 wordt hiertoe een overleg ingepland met de raadsleden De Boer-Doeves, Kuyper, Kerkhoven, Rienstra en Rijken. In dit overleg wordt op basis van een voorstel vanuit ambtenaren/wethouder samen met de raadsleden de onderzoeksvraag MKBA verdiept spoor scherp(er) gemaakt en een procesvoorstel besproken. Het voorstel voor de onderzoeksvraag wordt in deze memo beschreven en voorafgaand aan het overleg met de desbetreffende raadsleden rondgestuurd.

 Kaders voor de onderzoeksvraag zijn de motie en het agendainitiatief

De onderzoeksvraag wordt bepaald door:

 Voorstel: second opinion kosten oplossing 1 en 4 (Almelo meenemen) en MKBA oplossing 1

De second opinion op de gemaakte kostenramingen is een relatief eenvoudige opdracht. Het maken van een vergelijking met het project ‘Almelo verdiept’ is niet eenvoudig. Het wordt een uitdaging om de juiste informatie boven tafel te krijgen en om te gaan met de gedateerdheid alsmede de (on)volledigheid en de interpretatie/vertaling van de geheel andere context van dit project. Het maken van een MKBA is een complexe aangelegenheid en vooral qua scope kun je je hier makkelijk in verliezen. Wat neem je allemaal mee ? Gaat het om 1 variant of meerdere ? Tot hoever bekijk je de effecten qua thema en qua studiegebied ? En wat zegt dat uiteindelijk dan?

 Voorstel:

 De second opinion zal bij een door ProRail gecertificeerd bureau uitgezet moeten worden. De MKBA zal bij een daarin gespecialiseerd bureau uitgezet moeten worden. Het ligt voor de hand de uitkomst second opinion input te laten zijn voor de MKBA.

Welke ideeën hebben de raadsleden bij de scope van de MKBA ?  Graag bespreken wij met de raadsleden welk beeld zij – in het licht van bovenstaande overwegingen – bij de scope van de MKBA hebben en komen wij samen met hen tot een afbakening van de te verstrekken opdracht(en).

Vervolg

Na het scherp krijgen van de opdracht, zullen wij een offerte uitvraag doen. De raad wordt daarna geïnformeerd over de afbakening van de opdracht en de daaruit voortvloeiende kosten om daarin de keuze te maken om afhankelijk van de toezegging van deze gelden wel of geen doorgang te willen hebben aangaande dit onderzoek.

Terug naar SCHANS