Toelichting kosten voor het project Guisweg.

Genoemd met het hoofdje HvS is de informatie gebaseerd op ontvangen van Movares, VRA, de gemeente Almelo en diverse andere bronnen.

De cijfers in VRA kolommen zijn van deze ontvangen.

De detaillering hebben wij in dit overzicht verwerkt in de vorm van 4 kolommen - autotunnel/spoorbak. De bedragen kunnen daarbij worden vergeleken waarbij de VRA bedragen zeer gekleurd zijn. Ook is de opstelling van VRA door verschuiving van posten moeilijk leesbaar.Wij hebben een redelijk duidelijk inzicht in kosten en methodes van aanleg van de spoortunnel zoals genoemd in de items 1 t/m 18. Een zeer uitgebreide uiteenzetting houden wij ter beschikking De onduidelijke posten zoals Enginering, Ov. bijkomende kosten, Risico reservering en Object risico’s (wat dit laatste dan ook maar moge zijn) zijn niet verduidelijkt. Toch zijn wij in het overzicht meegegaan met de methode die VRA volgt waarbij wij onderstaand per item ons commentaar geven. Daarbij hebben we echter vermeden om een grand totaal te noemen; de door VRA gegeven cijfers zijn te onwaarschijnlijk.

 

1 De te verplaatsen hoeveelheid grond is voor de spoorbak ong. 20% méér als voor de autotunnel; dit heeft ook een relatie met de te verwerken bouwmaterialen (beton ed.) Daar tegenover staat dat de bouw van de autotunnel kostbaarder is vanwege de overkapping voor de spoorbaan en de extra veiligheids maatregelen die voor autotunnels gelden. Het grote verschil in bouwkosten zoals genoemd door VRA (36 t.o. 65) laat zich daarom niet verklaren.
2 Tijdelijke maatregelen worden door VRA niet opgevoerd maar zijn er wel.
3Het grote verschil in indirecte bouwkosten zoals genoemd door VRA (12 t.o. 23) laat zich niet verklaren.
4 en 5 P.M.
6 Bouw van de turbo rotonde voor € 9 m lijkt ons duur betaald. Daarom nemen wij aan dat deze post ook aanleg van de tapweg (no 10) omvat.
7 De op-afritten worden door RWS bekostigd. Zie verder onderaan.
8 P.M.
9 Door VRA niet apart opgenomen.
10 Bij keuze voor de autotunnel zou dit item méér dan alleen aanleg van de tapweg moeten omvatten.
11 en 12 Door VRA niet genoemd. Is wel van groot belang. Deze rotondes zijn ingeval van keuze voor de treinbak onnodig. Zie desbetreffende schetsen.
 13 14 15 16 Tennisbanen Het weglaten van bedragen daarvoor door VRA is volledig onverklaarbaar. Bij keuze voor de autotunnel moet een groot deel van de tennisvelden worden verwijderd, nieuwe terreinen worden gevonden, nieuwe banen aangelegd en kleedruimten en kantines worden gebouwd. Aan de verenigingen is mondeling de toezegging gedaan dat alle kosten daarvoor in het project zijn opgenomen. In geval van keuze voor de spoorbak blijven de tennisbanen onaangeroerd.
17 Zoals in onze eerdere toelichting uiteengezet is aanleg van de kostbare en onhandige fietstunnel bij de Guisweg onnodig. De kosten hiervoor, zoals in eerdere rapportages door VRA opgevoerd ingeval van de autotunnel, worden nu door VRA weggelaten. Eerder werden de kosten daarvoor op € 12 m geschat.
18 Voor fietspassage van de turbo rotonde in geval van de spoorbak zijn de kosten voor aanleg van de fietstunnel begroot op € 6 m. Door VRA niet genoemd.
19 Het nieuwe fietspad aan de Oostkant van de Provincialeweg is door VRA niet financieel verantwoord.
20 Onbegrijpelijk waarom ingeval van de spoorbak engineeringskosten bijna het dubbele moeten zijn. (17 t.o. 30).
21 Het verschil in hoogte voor overige bijkomende kosten is helemaal onbegrijpelijk. (6 t.o. 25).
22 Hetzelfde geldt voor risico reservering (12 t.o. 20).
23 Er wordt een nieuwe kostenpost opgevoerd onder de naam “Objectrisico's. Onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld. Ook hier weer een dubbel bedrag in geval van de spoorbak. (9 t.o. 18).
24 BTW Vanuit Almelo liet men ons weten dat facturatie/financiering daar via ProRail is gelopen waarbij BTW belasting voor het project volledig werd vermeden.

Uit de tekst van VRA begrijpen wij nu dat de kosten voor de nieuwe aansluitingen A-8 NIET in de € 130 M van de snelkookpan zijn inbegrepen! Op 5 feb. 2021 werd aan ons geschreven: Deze kosten zijn onderdeel van de totale investering van €130 miljoen voor de oplossingsrichting die we nu uitwerken in de planstudie Guisweg (spoor op maaiveld, onderdoorgangen voor auto en langzaam verkeer).

Uit de tekst van het bericht van VRA maken wij op dat de financiële afwikkeling en verantwoording bij de gemeente Zaanstad komt te liggen. Het is bekend dat in Almelo ProRail niet alleen deze verantwoordelijkheid had maar ook als opdrachtgever is opgetreden.

Terug naar SCHANS of naar Kosten vergelijking