Motie Vreemd dd. 26 november 2020 ONDERZOEK SPOOR ONDER DE GROND

De raad van de gemeente Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 26 november 2020,

constaterende dat:

- de spoorlijn Zaandam-Uitgeest een belemmering vormt voor het overig verkeer;

- deze situatie in de toekomst zal verergeren als gevolg van de toenemende frequentie van het treinverkeer op de lijn;

- er brede consensus is dat het deels onder het maaiveld brengen van de lijn (middels een verdiepte bak en/of een tunnel) de meest toekomstbestendige oplossing voor dit probleem is;

- in verkeersstudies en –scenario’s vaak wordt gesteld dat deze oplossing ‘te duur’ of ‘niet haalbaar’ is;

- er op dit moment nagedacht wordt over infrastructurele oplossingen die het deels onder het maaiveld brengen van de lijn voor altijd onmogelijk zullen maken;

overwegende dat:

- de constatering dat het deels onder het maaiveld brengen van de spoorlijn Zaandam-Uitgeest ‘te duur’ zou zijn niet of niet afdoende wordt gestaafd door onderzoek;

- de positieve effecten van een dergelijke ingreep zich niet beperken tot het verbeteren van de verkeerssituatie, maar stadsbreed kunnen zijn en invloed hebben op vele terreinen (zoals gebleken is in onder meer Delft en Maastricht);

- een diepgaande analyse van deze baten tot op heden ontbreekt;

- een MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyse) hiervoor een goed instrument is*;

draagt het college op:

- een onderzoek op te starten naar de effecten van het deels onder het maaiveld brengen van de spoorlijn Zaandam-Uitgeest en, als onderdeel hiervan, alle kosten en baten zorgvuldig tegen elkaar af te wegen in de vorm van een MKBA;

- voorafgaand aan het opstarten van dit onderzoek de raad te betrekken bij het opstellen van de onderzoeksvraag en het inventariseren van de diverse varianten;

- de technische uitwerking van andere oplossingen voor het verkeer rond de spoorlijn onafhankelijk van dit onderzoek te laten doorlopen;

- geen onomkeerbare beslissingen van de raad te vragen alvorens dit onderzoek gereed en door de raad besproken is.

Namens het CDA Marc Wit     

Namens de ChristenUnie Christa Neefjes       

Namens D66 Jan de Vries 

Namens Democratisch Zaanstad Jos Kerkhoven 

Namens GroenLinks Romkje Mathkor 

Namens de PvdA Geert Rijcken 

Namens de POV Harrie van der Laan

Namens ROSA  Hans Kuyper 

Namens de SP Roland van Braam 

Namens de VVD Tjeerd Rienstra

Terug naar SCHANS